گوناگون...از همه جا از همه رنگ
دوشنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1388
تاکسی

اگه این این تاکسیا تو شهر ما هم بود تمام عمرم سوار تاکسی می شدم.....
ولی.....
انگار قسمت نیست