گوناگون...از همه جا از همه رنگ
چهارشنبه 13 آذر‌ماه سال 1387
جملات قصار_سری جدید

جملات قصار بزرگان و سخنان بزرگان
نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند ونه چندان درشتی که ا زتو سیر گردند. سعدیبسیار یاد کردن از سختی های زندگی ، بردگی می آورد .  ارد بزرگشما خود منشا همه عواطف و احساساتتان هستید. در هر لحظه که بخواهید می توانید آنها را ایجاد کنید و یا تغییر دهید. آنتونی رابینزبه گونه ای از عشق و شور خود مراقبت و پاسداری کنید که گویی گرانبها ترین دارایی شماست . باربارا دی آنجلیساگر سخن چون نقره است ، خاموشی چون زر پر بها ست. لقمان حکیممرد پرهیزکار ، هرگز پارسایی خود را نمی سنجد. پاسکالاگربه خاموش کردن آتش میروی، لباس علفی برتن مکن. مثل چینیواژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای زندگی است . ارد بزرگانسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد. مثل فرانسویآنکه بیش ا ز اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام میدهد. شیللرباید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن. ابوالعلا