گوناگون...از همه جا از همه رنگ
شنبه 7 دی‌ماه سال 1387
کوچه ی معشوقه

ای که از کوچه ی معشوقه ی من می گذری ...

کوچه ی معشوقه ی من بن بست است