گوناگون...از همه جا از همه رنگ
سه‌شنبه 3 دی‌ماه سال 1387
یاد خدا(جملات قصار)

همیشه فکر می کردم چون گرفتاریم به خدا نمی رسیم ....ولی امروز فهمیدم چون به خدا نمی رسیم گرفتاریم.