گوناگون...از همه جا از همه رنگ
سه‌شنبه 3 دی‌ماه سال 1387
نمونه سوالات فصل به فصل زیست دوم دبیرستان

نمونه سوالات فصل به فصل زیست دوم دبیرستان سری۲

فصل ۲ به بعد در ادامه مطلب است... 

طراح سوالات:اقای خوشکام 

 

    نمونه سؤالات فصل ۱  زیست و آزمایشگاه 1

درست یا نادرست بودن هریک از موارد زیر را مشخص کنید . 

1) ) تفاوت تری گلیسرید و فسفولیپید در نوع الکل آن هاست .

2)در بسیاری از تری گلیسرید ها 3 اسید چرب متفاوت وجود دارد .

3) پلی ساکارید ها در سلول ،بیشتر نقش ذخیره ای دارند

4) موم از گلسترول آبگریز تر است .

5) همه ی آنزیم ها پروتئینی هستند .

6) در دی پپتید ، دو پیوند پپتیدی وجود دارد .

7) قند به کار رفته در ATP نوعی هگزوز است .

8) بیشترین مواد آلی بدن را پروتئین ها تشکیل می دهند .

9) تفاوت بین افراد یک گونه از جانداران ، به سبب تفاوت در منومر های آن هاست .

10) مصرف چربی های جانوری سیر شده ، به سخت شدن دیواره ی رگ ها کمک می کند .

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :       

11) بیشترین ترکیب آلی در طبیعت  ..................... می باشد .

12) سلول ها از ......................... برای ساختن هورمون استروئیدی استفاده می کنند .

13) پرونئین های تشکیل دهنده ی تار عنکبوت ..................... و ..................... و .................. بسیار دارند .

14) گوناگونی دو نوع ملکول زیستی  ...................... و ........................ زمینه ی گوناگونی جانداران است .

15) آنزیم ...................... برای ساختن اسفنج و آنزیم .................... برای تهیه ی شکلات کاربرد دارد .

16) ................... و ..................... شکل سه بعدی آنزیم را تغییر می دهند .

17) در فسفولیپید ها ، گروه فسفات به جای  .................... در تری گلیسرید قرار گرفته است .

18) تفاوت تری گلیسرید ها مربوط به ...................... آن هاست .

19) بیشترین ترکیب آلی تشکیل دهنده ی بدن ما .................... می باشد .

20) واحد سازنده ی لیپاز ..................... و واحد سازنده ی DNA .................... می باشد .

21) قندی که در ملکول ATP شرکت دارد ، .................... نام دارد و آنزیم هایی که در میتوکندری ساختن ATP را بر عهده دارند ، در ...........................  واقع اند .

22) پلی مر ملکولی است که از  ........................  کم و بیش یکسان تشکیل شده است .

23) هر گاه دو مونوساکارید با واکنش .................. با یکدیگر ترکیب شوند ، یک دی ساکارید ایجاد می شود .

24) از هیدرولیز ساکارز ................... و ..................... ایجاد می شود .

25) آن بخش از آنزیم که به پیش ماده متصل می شود ، .......................... نام دارد .

26) آنزیم ................... H2O2  را به آب و اکسیژن تبدیل می کند .

27) از آنزیم .................... برای نرم کردن گوشت استفاده می شود .

28) از اتصال چندین عدد آمینو اسید ، .......................... ایجاد می شود .

سؤالات تشریحی و کوتاه جواب :                                 

29) هر یک از واکنش های زیر انرژی زا است یا انرژی خواه ؟     الف ) فتوسنتز     

      ب) تجزیه ی پلی مر به مونومر

30) ویژگی های پروتئین های تشکیل دهنده ی تار عنکبوت را بنویسید .  

31) حشره کش ها چه تأثیری بر فعالیت آنزیم ها دارند ؟ نحوه ی عمل آن ها چگونه است ؟  

32) ساختمان آدنوزین را رسم و نام گذاری کنید .

33) دو ویژگی آنزیم ها را نام ببرید .

34) تجزیه و تشکیل یک پلی مر به کمک چه واکنش هایی انجام می گیرد ؟

۳۵)یک مونوساکارید 5 کربنه و یک مونوساکارید 6 کربنه نام ببرید .

36) پادتنی دارای 51 آمینو اسید در گلبول سفید ساخته شده است .                                                      

      الف ) هنگام ساخته شدن این پادتن ، چند ملکول آب ایجاد شده است ؟

       ب ) این ملکول در کجا ساخته شده است ؟

       ج ) در کدام اندامک کامل و فعال شده است ؟

       د ) بعد از فعال شدن به کدام اندامک می رود ؟ 

37) هورمون رشد در آدمی یک زنجیره ی پلی پپتیدیبا حدود 191 آمینو اسید است .برای تشکیل این ملکول چند ملکول آب و چند پیوند پپتیدی حاصل شده است ؟

38) از بین نشاسته ، کلاژن و سلولاز کدامیک تعداد انواع مونومر کمتری دارند ؟

39) سم آرسنیک چگونه بر فعالیت آنزیم ها اثر می کند ؟

40) سه تفاوت سلولز و نشاسته را بنویسید .

41) سه تفاوت واکنش سنتز ساکارز و هیدرولیز آن را بنویسید .

42) منظور از اختصاصی بودن عمل انزیم چیست ؟

43) چرا گرما و تغییر در میزان اسیدی بودن محیط ، عمل آنزیم را مختل می کند ؟

44) فسفولیپید ها چه تفاوتی با تری گلیسرید دارند ؟ دو لیپید که در غشای سلول یافت می شوند را نام ببرید .

45) پلی پپتیدی با 90 آمینو اسید مفروض است .

   الف) این پلی پپتید طی چه واکنشی ساخته شده است ؟

   ب) در واکنش ساخت این پلی پپتید ، چه ملکولی و به چه تعداد آزاد شده است ؟

   ج) چند پیوند پپتیدی در آن وجود دارد ؟

46) الف)واحد های سازنده ی لاکتوز را بنویسید .

      ب) گیاهان و جانوران گلوکز اضافه ی خود را به چه صورت ذخیره می کنند ؟   

47) کلسترول در کجای سلول های جانوری وجود دارد ؟

     سلول ها از این ملکول برای ساخت چه موادی استفاده می کنند ؟

48) چرا روغن زیتون مایع است ؟ چرا همه ی انرژی حاصل از سوخت گلوکز در ATP ذخیره نمی شود ؟

49) چگونه تغییرات PH محیط آنزیم ها را غیر فعال می کند ؟

50) یک واکنش انرژی زا و یک واکنش انرژی خواه نام ببرید .

51) سه هیدرات کربن گلوکز ، ساکارز و نشاسته را در نظر بگیرید :

   الف) کدام یک در آب کاملاٌ محلول است ؟ ( حلالیت بیشتری دارد ؟ )

   ب) کدام برای حل شدن به کمی حرارت و زمان نیاز دارد ؟

52) با توجه به واکنش های مقابل :

       الف) واکنش تبدیل گلوگز به گلیکوژن             

       ب) واکنش تبدیل سلولز به گلوکز

   کدام واکنش انرژی خواه و کدام انرژی زا است ؟

53) واکنش سنتز آبدهی را برای ملکول لاکتوز بنویسید .

54) مهم ترین مونوساکارید های 5 کربنی را نام ببرید .

55) نقش پلی سارید ها در سلول چیست ؟

56) علت تفاوت های فردی بین افراد یک گونه چیست ؟

57) رشته های سلولزی موجود در غذا چه نام دارند؟

58) شباهت ها و تفاوت های فسفولیپید ها و تری گلیسرید ها را بنویسید .

59) هر یک از پروتئین های زیر از نظر کاری که انجام می دهند،در کدام گروه از پروتئین ها قرار می گیرند ؟

60) سوخت اصلی سلول های بدن انسان چیست ؟

61) چرا موریانه ها قادر به استفاده از سلولز به عنوان منبع غذایی هستند ؟

62)محل قرار گرفتن غده های مربوط به تنیدن تار در عنکبوت کجاست ؟

63) پیش ساز هورمون های استروئیدی کدام است ؟

64) الف) آنزیم های بدن ما بیشتر در چه محیطی فعالیت می کنند ؟

       ب) علت اختصاصی عمل بودن آنزیم ها چیست ؟

       ج) ویتامین ها و مواد معدنی چگونه باعث افزایش سرعت انجام واکنش های آنزیمی می شوند ؟

       د) دو عامل کاهش دهنده ی سرعت آنزیم را بنویسید .

65) هر یک از آنزیم های زیر در صنعت چه کاربردی دارند ؟   الف) پروتئاز ها                       ب) آمیلاز

66) گلوکز در سلول جانوری و گیاهی به چه شکلی ذخیره می شود ؟

67) بخش های جوان گیاه از چه نوع لیپیدی پوشیده می شود ؟ چه نوع لیپیدی در ساختمان هورمون های بدن شرکت می کند ؟

68) کدام استروئید مخصوص غشای سلول های جانوری است ؟

69) برای هر یک از آنزیم های زیر یک کاربرد ذکر کنید :   الف) کاتالاز                        ب) سلولاز

70) نقش ATP در سلول چیست ؟

71) الف) ماده ی آلی را تعریف کنید .

       ب) متابولیسم را تعریف کنید .

72) روغن های مایع چگونه به روغن جامد تبدیل می شوند ؟

73) چرا برای شستن لباس ها با پودر لباس شویی احتیاج به آب گرم نداریم ؟

74) شباهت و تفاوت سلولز و گلیکوژن در چیست ؟

75) جانوری را نام ببرید که موم تولید می کند ؟

76) هر یک از موارد زیر کاربرد کدام آنزیم در صنعت می باشد ؟

77) سلول فرضی را در نظر بگیرید که توانایی ساخت هورمون های استروئیدی و پراکسید هیدروژن را دارد.

      الف) کدام اندامک های درون سلول ممکن است این مواد را ایجاد کنند ؟

       ب) چگونه هورمون های استروئیدی از تخریب توسط H2O2 در امان می مانند ؟

78) بخش های جوان گیاه از چه نوع لیپیدی پوشیده می شود ؟ کدام نوع لیپید در ساختمان برخی هورمون ها شرکت دارد ؟

79) بین موارد ستون ( الف ) و ستون ( ب ) ارتباط مناسب برقرار کنید .

                        الف                                                  ب

                     کاتالاز                                        پوست کندن ماهی

                    پروتئاز                                             روغن ذرت

                    سلولاز                                        نرم کردن گوشت     

               تری گلیسرید                                     ساختن اسفنج

                 استروئید                                         کره ی حیوانی

                  آمیلاز                                       خارج کردن پوست دانه

80) انواع تری گلیسرید ها چه تفاوتی با هم دارند؟گوارش کدام یک آسان تر است ؟ چرا ؟

 

   نمونه سوالات فصل ۲ زیست و آزمایشگاه 1

                                                                           

 درست یا نادرست بودن هر مورد را مشخص کنید .

1) واکوئل مرکزی سلول های جانوری نقش گوارشی دارد .

2) گرانوم ها مکان به دام افتادن انرژی خورشیدی هستند .

3) یکی از کارهای مهم شبکه ی آندوپلاسمی صاف ، در عضله ی اسکلتی ، ذخیره ی یون کلسیم است .

4) آنزیم تجزیه کننده ی گلیکوژن در شبکه ی آندوپلاسمی صاف سلول های کبدی جای دارد .

5) هورمون های استروئیدی در شبکه ی آندوپلاسمی ساخته می شوند .

6) میکروسکپ الکترونی گذاره تصویر سه بعدی از نمونه می دهد .

7) ریبوزوم های باکتری به ریبوزوم های سیتوزول شباهت بیشتری دارند ، تا به ریبوزوم های کلروپلاست .

8 ) سلول 10 میکرومتری ، قطعاً پروکاریوت است .

 9) لیزوزوم های پروکاریوتی کوچک تر از یوکاریوتی است .

جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

10) در برخی سلول های گیاهی روی .........................، دیواره ی دومین تشکیل می شود .

11) اندازه و شکل هر سلول به .....................آن سلول بستگی دارد .

12) تعداد ملکول های فسفولیپید غشای داخلی میتوکندری .................تعداد ملکول های لیپیدی آن است .

13) در سلول های گیاهی ، آنزیم های گوارشی در ........................قرار دارند .

14) نسبت S به V ، در سلول مکعبی به ابعاد 10 میکرومتر ، .........................می باشد .

15) سانتریول ها از لوله های پروتئینی به نام ................... ، ساخته شده اند .

16) مکان هایی که در کلروپلاست انرژی خورشید را به دام می اندازند ، .....................نام دارند .

17 ) عامل محدود کننده ی اندازه ی سلول .................................................... می باشد .

 18) اجزای اصلی غشای سلول ، ................................................. می باشند .

سوالات تشریحی و کوتاه جواب :

19) جنس سانتریول چیست ؟ یک مورد از وظایف آن را بنویسید .

20) پادتن ها پس از ترک شبکه ی آندوپلاسمی زبر، به کدام اندامک می روند ؟  چگونه  ؟

21) هر یک از واژه های زیر را تعریف کنید : ناحیه ی نوکلئوئیدی  --   تورژسانس --  واکوئل ضربان دار

22) برای مطالعه ی DNA و پروتئین های درشت ملکول چه نوع میکروسکپی مناسب است ؟

23 )پلاسمودسم چیست ؟ و چه موادی از طریق آن از یک سلول به سلول های مجاور منتقل می شوند ؟         

24 ) عامل پایداری شکل هسته و پوشش هسته ای چیست ؟ 

25)کوچک ترین اندازه ی سلول باید در چه حدی باشد ؟

26) سه مورد از اجزای بدون غشای درون سلول یوکاریوتی را نام ببرید .

27) پادتن در کجا ساخته می شود ؟ در کجا کامل و فعال می گردد ؟ بعد از فعال شدن به کجا می رود ؟

28) سه نقش شبکه ی آندوپلاسمی صاف سلول ها ی کبد را بنویسید .

29)لیزو زوم ها توسط چه ساختار هایی تولید می شوند ؟

30) سه نقش واکوئل مرکزی گیاهان را بنویسید.

31) ریبوزوم های درون سلول باکتری ، میتوکندری ، روی شبکه ی آندوپلاسمی و درون سیتوزول ، از نظر شباهت یا تفاوت با یکدیگر چگونه اند ؟

32)در مورد کلروپلاست ، به پرسش های زیر پاسخ دهید :

الف) فضایی که توسط غشای درونی احاطه شده چه نام دارد ؟      ب) نقش گرانوم ها در کلروپلاست چیست ؟

33) هر یک از اعمال زیر در کدام بخش از سلول انجام می گیرد ؟

الف) تجزیه ی H2O2    ب) پروتئین سازی     ج) تولید ATP         د) سنتز هورمون استروئیدی

34) کلروپلاست و میتوکندری چه عمل مشترکی انجام می دهند ؟ تفاوت کار آن ها در چیست ؟

35) اگر یک گلبول قرمز و یک سلول گیاهی در محلولی فرو برده شوند که غلظت نمک های آن کمتر از غلظت نمک های درون سلول باشد ، چه اتفاقی برای هر کدام می افتد ؟

36) تعداد دستگاه گلژی در یک سلول به چه عواملی بستگی دارد ؟

37) در یک میکروسکپ عدسی های شیئی با بزرگنمایی 40× و 100× وجود دارد و بزرگنمایی عدسی چشمی آن 10× می باشد : الف ) این میکروسکپ چه بزرگنمایی هایی را می تواند فراهم کند ؟

 ب) با این میکروسکپ ریزنگاری از یک تک سلولی گرفته شده که 16 میلی متر طول دارد . اگر طول واقعی تک سلولی 40 میلی متر باشد ، با کدام بزرکنمایی و با کذام عدسی شیئی این ریزنگار گرفته شده است ؟

ج) مقیاس ریزنگار مورد نظر چیست   ؟

38) هر یک از اعمال زیر در کجای سلول انجام می گیرد ؟ سم زدایی ، تنفس سلولی ،  ساخت ریبوزوم ، اولین نشانه گذاری پروتئین ها

39) کدام اندامک در نمو جنینی نقش حیاتی دارد ؟

40) کدام عامل تولید ATP  را در میتوکندری افزایش می دهد ؟

41)دو سلول مکعبی یکی با ضلع 2 و دیگری 4 میلیمتر وجود دارد .

    الف) کدام سلول سطح بزرگتری دارد ؟

     ب) در کدام سلول نسبت سطح به حجم بیشتر است ؟

     ج) کدام سلول کارایی بیشتری از نظر تأمین احتیاجات خود را دارد ؟

42) برای تهیه ی مربا ، هسته ی آلبالو ها را در آورده ، سپس روی آن ها شکر پاشیدیم .پس از چتد ساعت عصاره ی آلبالو ها به بیرون تراوش کرد .علت چیست ؟

43) یک باکتری به طول 40 میکرومتر داریم که با کمک میکروسکپ ، تصویری به طول 6/1 سانتی متر از آن رسم کردیم.                             الف ) مقیاس تصویر را تعیین کنید .      ب) بزرگنمایی میکروسکپ چقدر بوده است ؟

44) هر یک از موارد ستون(ب) با یکی از موارد ستون ( الف ) مرتبط است . آن مورد را بنویسید .

                   ستون  « الف »                                                          ستون  « ب »

                                                                                         

ماده ی زنده ی درون منافذ دیواره ی سلولی                                             گرانوم

نگهداری حالت تورژسانس سلول گیاهی                                                سانتریول

در تولید پادتن توسط گلبول های سفید نقش دارد .                                      لان

محل به دام انداختن نور خورشید است .                                                  لیزوزوم

در گوارش درون سلولی تریکودینا نقش دارد .                                شبکه ی آندوپلاسمی زبر

اندامکی بدون غشا که در تولید تاژک نقش دارد .                                       واکوئل

                                                                                                   پلاسمودسم

45) تفاوت میکرسکپ الکترونی نگاره و گذاره را بنویسید .

46) دو نمونه از ترکیباتی که در غشای پلاسمایی سلول ها وجود دارند را بنویسید .

47) اندوسیتوز را تعریف کنید . چرا در پدیده ی تورژسانس سلول های گیاهی نمی ترکند ؟

48) دو کار مهم شبکه ی آندوپلاسمی زبر و دو کار مهم شبکه ی آندوپلاسمی صاف را بنویسید .

49)در مورد میتوکندری به پرسش های زیر پاسخ دهید :

       الف) چند غشا دارد ؟      ب) کار غشای درونی چیست ؟         ج) عامل افزایش سطح غشای درونی چیست ؟

50) دو فایده ی غشاهای درون سلول را بنوسید.

51) چرا دیواره ی باکتری ها و قارچ ها بدون منفذ است ؟

52) یک تفاوت و یک شباهت بین انتشار تسهیل شده و انتقال فعال را بنویسید .

53) وسیله ی حرکتی تریکودینا چیست ؟

54) منظور از قدرت تفکیک میکروسکپ چیست ؟ برای مطالعه ی سلول زنده چه نوع میکروسکپی مناسب است ؟

55) آشکار ترین تفاوت میان سلول پروکاریوتی و یوکاریوتی چیست ؟

56) هر یک از اعمال زیر توسط کدام اندامک انجام می شود ؟

57) پلاسمودسم چیست ؟

58) بیشترین ملکول های سازنده ی غشا کدامند ؟ نقش پروتئین های سراسری غشا چیست ؟

59) آنزیم های سازنده ی ATP در کدام بخش میتوکندری قرار دارند ؟

60) سلول های کلنی ولوکس چگونه غذای خود را به دست می آورند ؟

61) کار واکوئل ضربان دار در پارامسی چیست ؟ نقش واکوئل مرکزی در سلول های گلبرگ گیاهان چیست ؟

62) چرا وقتی فردی در آب شنا می کند ، آب از طریق اسمز وارد بدن او نمی شود ؟ 

63) علت پژمردگی برگ های گیاهان چیست ؟

64) یک نقش برای تاژک و پیلی بنویسید .

65) گیاهان چگون توسط واکوئل مرکزی باعث جذب حشرات و یا دفع آفات گیاهی می شوند ؟

تریکودینا چگونه روی بدن ماهی متصل می شود ؟

66 ) واحد اندازه گیری سلول  چیست ؟

67) لیزوزوم ها توسط کدام اندامک ها تولید می شوند ؟

68 ) کدام یک از موارد زیر ، هم در پروکاریوت ها و هم در یوکاریوت ها وجود دارد ؟

          غشای پلاسمایی ـ مژک ـ ریبوزوم ـ سانتریول

69) هر یک از موارد ستون الف را فقط به یکی از موارد ستون ب وصل کنید .

                               الف                              ب                                   

                             لیزوزوم                         گلوکز                             

                        محصول فتوسنتز                ماتریکس                

                           میتوکندری                       ATP                    

                       سوخت اصلی سلول         نمو جنینی                                   

   ۷۰) دو نقش مژک های تریکودینا را بنویسید .

   7۱ )سه همانندی بین تریکودینا و سلول های سازنده ی بدن ما را بنویسید .   

   7۲) چه عاملی باعث پایداری شکل هسته می شود .

   7۳) منظور از تراوایی نسبی چیست ؟

   ۷۴) دیواره ی سلولی گیاهان از چه موادی ساخته شده است ؟

  ۷۵) ریزنگار چیست ؟

  ۷۶)  برای مطالعه ی سلول های زنده ،کدام میکرسکپ کاربرد دارد ؟

  ۷۷)  بهترین حد تفکیک میکرسکپ نوری چه عددی است ؟

  ۷۸) سلول هایی را نام ببرید که به ازای هر واحد حجم ، سطح بیشتری دارند .

 ۷۹)  کدام ملکول در تریکودینا شکل سلول را تعیین و کار سلول را اختصاصی می کند ؟                   

             

  نمونه سوالات زیست و آزمایشگاه 1 فصل ۳

 درست یا نادرست بودن هر یک از موارد زیر را  مشخص کنید .  

1) سلول های ماهیچه ای قلبی منشعب هستند .

2) ماهیچه ی حلقوی داخلی در مخرج ، از نوع صاف است .

3) علت مرگ سلول های اسکلرانشیمی ، رسوب لیگنین بر روی دیواره ی دوم است .

4) سلول های جوان پارانشیم قدرت تقسیم دارند .

5) در گیاهان گلدار هم عناصر آوندی و هم تراکئید وجود دارد .

6) بافت پوششی مری از نوع سنگفرشی چتد لایه است .

7) بین سلول های پارانشیمی فضاهای بین سلولی وجود ندارد .

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

8) سلول های میان برگ نوعی .........................  هستند .

9) وزن بافت .................... در جانوران از سایر بافت ها بیشتر است .

10) لوله های هدایت کننده در آوند آبکش .............. . نام دارند .

11) نوع بافت پوششی سطح داخلی مری .......................است .

12) سطوحی از بدن را که سلول های آن در معرض کنده شدن قرار دارند ، بافت پوششی

......................... می پوشاند .

13) بافت پوششی به وسیله ی ....................به بافت های زیرین خود متصل می شود .

14) سلول ماهیچه ای صاف به ............................ منقبض می شوند و انقباض خود را برای

مدت زمان ......................... نگه می دارند .

15) نوعی سلول اسکلرانشیمی که بیشتر در پوشش دانه ها و میوه ها یافت می شود ،

..................   نام دارد  .

16) سلول های بافت ماهیچه ای ............................. دارای یک هسته اند ، به آهستگی

 منقبض می شوند و انقباض را مدت بیشتری نگه می دارند  .                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید .

17) غشای پایه در زیر کدام بافت قرار دارد ؟

18) جنس کوتیکول چیست ؟

19)دو نقش مهم سلول های نوروگلیا را بنویسید .

20)نام هر یک از بافت های پیوندی زیر را بنویسید .

  الف ) بافت موجود در لاله ی گوش                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                          ) ب)بافت دارای ماده ی زمینه ای مایع

21) هر یک از  موارد ستون (الف )را به بافت پوششی مناسب  در ستون (ب) وصل کنید .      

                           الف                                       ب

                   سطح درونی روده                 مکعبی یک لایه        

                           پوست                     سنگفرشی یک لایه     

               سطح خانه های ششی           استوانه ای یک لایه  

                    لوله های نفرون                 استوانه ای چند لایه     

                                                         سنگفرشی چند لایه

22)  بافت پوششی برای تبادلات گازی مناسب است ؟

23) وظایف غشای پایه را بنویسید .

24) سلول همراه در آوند آبکشی چه نقشی دارد ؟

25) عامل مرگ سلول در بافت اسکلرانشیمی چیست ؟

26)روپوست کدام بخش های گیاه را می پوشاند ؟

27) فیبر ها و اسکلرئید ها چه تفاوتی با هم دارند ؟

28) دو نوع سلول تمایز یافته ی روپوستی ساقه را نام ببرید .

29) به چه علت حرکت آب در تراکئید کند است ؟

30) نوع بافت را در هر یک از بخش های زیر  بنویسید:                                                                                                                                   لوله های نفرون زردپی غشاء پایه سطح درونی روده

31) سلول های آوند چوبی چند نوع می باشند ؟ آن ها را در دو مورد با یکدیگر مقایسه کنید .

32) وضعیت اندامک ها در سلول های آبکشی چگونه است ؟

33) غشای موکوزی چیست ؟ علاوه بر مجاری تنفسی در کجا وجود دارد ؟

34) دو ویژگی سلول های بنیادی را نوشته ، نقش این سلول ها را مشخص کنید .

35) سلول های غیر عصبی در بافت عصبی را نام برده ، یک وظیفه ی این سلول ها را بنویسید .

36) نوع بافت پیوندی در رباط و صفحه ی بین دنده ای را بنویسید .

37) در یک سلول گیاهی کدام بخش دیواره ی سلولی به غشا ء نزدیک تر است و کدام بخش جدید تر ساخته شده است ؟

38) طرز قرار گیری آوند های چوب و آبکش را ریشه ی یک گیاه علفی روی شکل نشان دهید .

     و بنویسید چه تفاوتی با آوند های ساقه دارد ؟

39) منشأ تار کشنده کدام بافت اصلی گیاه است ؟

40)درونی ترین لایه ی پوست و بیرونی ترین لایه ی استوانه ی مرکزی چه نام دارد ؟

41) نقش هر یک را بنویسید :          الف) دندریت          ب) سلول های نوروگلیا  

42) با توجه به ویژگی های داده شده ، نام بافت یا سلول گیاهی مورد نظر را بنویسید  :

    الف) سلول هایی که دیواره ی لیگنینی دارند و در پوشش دانه ها و میوه ها وجود دارند .

     ب) سلول هایی بزرگ با دیواره ی نازک و پروتوپلاسم زنده و فعال

     ج) سول هایی دارای دیواره و غشا که یا فاقد اندامکند و یا اندامک های تغییر یافته دارند .

43)در مورد سلول های اسکلرانشیمی به موارد زیر پاسخ دهید :

     الف)دو نوع سلول آن کدامند ؟       

      ب) هر کدام در چه   مناطقی از گیاه یافت می شوند ؟

44) شکل یک نورون را رسم نموده ، بخش های اصلی آن را نامگذاری کنید .

45) الف) منشأ سلول های مریستمی چه نوع سلول هایی هستند ؟

ب)سه نوع بافت اصلی ساقه ی گیاهان علفی و جوان را  فقط نام ببرید .

46) نقش سلول های پرانشیمی را در گیاه بنویسید .

47) یک تفاوت و یک شباهت ماهیچه ی مخطط و ماهیچه ی قلبی را بنویسید .

48) بافت پیوندی رشته ای از چه اجزایی تشکیل شده است . در چه قسمت هایی از بدن این بافت مشاهده می شود ؟

49) سلول های مغز ساقه چه ویژگی هایی دارند ؟

50) تفاوت سلول بنیادی با سلول مریستمی چیست ؟

51) سلول های نگهبان روزنه و کرک از تمایز سلول های کدام بافت گیاهی حاصل می شوند ؟

52) دو نقش بافت کلانشیم در ساقه های جوان علفی را بنویسید .

53) سلول های آوند چوبی چه ویژگی هایی دارند ؟

54) جنس کوتین چیست ؟ دو مورد از اعمال کوتیکول را ذکر کنید .

55) منشأ یا خاستگاه بافت های زیر را بنویسید  : 

      الف) بافت چوبی پسین                   ب) پیش پوست

      ج)آبکش نخستین                           د) بافت چوب پنبه ای

56) دو وظیفه ی بافت چربی را در بدن ذکر کنید .

57) فرق زرد پی و رباط چیست ؟

58) بافت غضروف در کدام قسمت های بدن وجود دارد ؟ ( دو مورد )

59) سخت ترین نوع بافت پیوندی کدام است و ماده ی بین سلولی آن شامل چه موادی است ؟

60)عناصر آوندی چه ویژگی هایی دارند ؟ در کدام گیاهان مشاهده می شوند ؟

     جریان آب در آن ها چگونه است ؟

61) بافت میوه ی گوجه فرنگی از چه نوعی است و در چه اندامی دیده می شود ؟

62)مهم ترین کار هر یک از بافت های زیر را بنویسید  :            

     الف)بافت پوششی سنگفرشی ساده                   ب) بافت عصبی

      ج) بافت ماهیچه ی قلبی                                    د) بافت چربی

63)مراحل اساسی رشد و نمو گیاه را نام برده و مناطق مریستمی را تعریف کنید .

64) سخت ترین نوع بافت پیوندی کدام است ؟ کدام بافت نقش ضربه گیری و عایق سازی دارد ؟

65) اشعه ی مغزی را تعریف کنید .

66) نقش یا ویژگی مناطق مریستمی در گیاه را بنویسید .

67) درون استوانه ی مرکزی گیاهان چه چیز هایی وجود دارد ؟

68) دو جلبک سبز نام ببرید که پیکر آن ها به صورت کلنی باشد .

69) دو ویژگی کلنی ولوکس را بنویسید .

70) نحوه ی تولید مثل در ولوکس چگونه است ؟

71) نقش موکوز و مژک های سلول های لوله های تنفسی چیست ؟

72) ماده ی بین سلولی خون چه نام دارد و از چه تشکیل شده است ؟

73) بزرگ شدن ماهیچه ها پس از تولد ، چگونه صورت می گیرد ؟

 

  

   نمونه سؤالات زیست و آزمایشگاه 1 فصل4

.

درست یا نادرست بودن هر یک از موارد زیر را مشخص کنید : 

1) ماهیچه ی حلقوی داخلی در مخرج از نوع صاف است .

2) حرکات تخلیه ای معده با حجم کیموس و میزان کشیدگی دیواره ی آن نسبت عکس دارد .

3) مرکز تنفس با اثر بر مرکز بلع باعث قطع تنفس هنگام بلع می شود .

4)  اسید معده از سلول های حاشیه ای غدد بالاتر از پیلور ترشح می شود .

5) پپسین پروتئین ها را به آمینو اسید تبدیل می کند .

6) کرم کدو مواد غذایی را از راه لوله ی گوارش جذب می کند .

7) کارایی دستگاه گوارش گوزن از فیل بیشتر است .

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

8) گاسترین از ....................... به .................. ترشح می شود .

9) موجودات تک سلولی مانند آمیب به روش ..................... تغذیه می کنند .

10) اسفنج ها فقط گوارش .......................... دارند .

11) سنگدان در کرم خاکی کاری مشابه ...........................  در انسان انجام می دهد .

12) حرکات دودی در روده ی باریک  ........................ است .

13) سلول های کلنی ولوکس هر کدام دارای کلروفیل و .................... می باشند .

14) در زنبور عسل جذب مواد غذایی در ........................ انجام می شود .

15) در گاو ، غذا پس از جویدن مجدد ( نشخوار ) برای ادامه ی گوارش وارد ............... می شود

و پس از آن به ............ وارد می شود .

16) هورمون ....................... از غدد مجاور پیلوت ترشح می شود و به خون می ریزد .

17)روده ی ملخ ، محل جذب …………………  است .

18) در پرندگان ، گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا در …………………. آغاز می شود .

19) نقش عمده ی روده ی بزرگ در انسان ………………….. است .

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

20) دریچه ی بین مری و معده چه نام دارد ؟

21) کدام آنزیم در دهان ، باکتری های بیماریزا را از بین می برد؟

22) الف) در کدام قسمت معده ی نشخوار کنندگان ، آنزیم های لازم جهت گوارش غذا ترشح

می شود ؟

       ب) در کجا جذب آب صورت می گیرد ؟

       ج) علوفه ی خورده شده ، ابتدا وارد کدام قسمت می شود ؟ 

23) چرا مدفوع اسب از گاو بیشتر است ؟

24) چگونگی گوارش درون سلولی در هیدر را بنویسید .

25) در رابطه با دستگاه گوارش انسان :

    الف) بیکربنات سدیم از کدام بخش ترشح می شود ؟

     ب) در کدام بخش پپتید ها به آمینواسید ها تبدیل می شوند .

     ج) صفرا در کدام بخش تولید می شود ؟

26) نوع رژیم غذایی را در موجودات زنده ی زیر مشخص کنید :

الف)  عنکبوت       ب) توتیا         ج) گوریل

27) اجزای تشکیل دهنده ی لوله ی گوارش گنجشک را در فاصله ی مری تا روده ،

به ترتیب ذکر کنید .

28) الف) نوع بافت پوششی در معده و روده کدام است ؟

      ب) کدام پروتئین بزاق نقش آنزیمی ندارد ؟

29) الف) در لوله ی گوارش ملخ ، بین مری و سنگدان چه بخشی قرار دارد ؟

      ب) نقش دندان های آسیای کوچک در گوارش مکانیکی دهان چیست ؟

30) با وجود اینکه موریانه ها در دستگاه گوارش خود قادر به تولید آنزیم تجزیه کننده ی

سلولز نیستند ، از سلولز می توانند به عنوان غذا استفاده کنند . دلیل این امر چیست ؟ 

31) چگونه روده از اثر Hcl موجود در کیموس معدی در امان می ماند ؟

32) چگونه در هنگام بلع عمل تنفس قطع می شود ؟

33) نقش برجستگی روده ی کرم خاکی چیست ؟

34) مواد رنگی صفرا را نام ببرید . این مواد چگونه ساخته می شوند ؟

35) گاسترین از کدام قسمت لوله ی گوارش ترشح می شود ؟ نقش آن چیست ؟

36) جذب هر یک از مواد زیر از روده به خون چگونه صورت می گیرد ؟

الف) قند های ساده                            ب) آمینو اسید ها

ج)  ویتامین D                                     د) آب

37) در رابطه با دستگاه گوارش نشخوار کنندگان به پرسش های زیر پاسخ دهید :

      الف) باکتری های تجزیه کننده ی سلولز در کدام قسمت زندگی می کنند ؟

      ب) جذب مواد حاصل از گوارش سلولز در کجا صورت می گیرد ؟

      ج) غذا پس از بلعیده شدن مجدد ، به کدام قسمت معده وارد می شود ؟

      د) ترشح شیره ی گوارشی سلولز در کجا صورت می گیرد ؟

       38) الف) انواع ساختار های گوارشی در جانداران را نام ببرید .   

             ب) جایگاه اصلی گوارش در ملخ کجاست ؟

       39) الف) چرا آسیب معده باعث بیماری آنمی می شود ؟ 

              ب) قوی ترین آنزیم های گوارشی از کجا ترشح می شود ؟  

             ج) دو نوع لیپید موجود در صفرا را نام ببرید .

      40) الف) چربی ها در دستگاه گوارش از چه ظریق جذب می شوند ؟ چرا ؟

             ب) پروتئاز ها و اسید معده توسط چه سلول هایی از غدد معده ترشح می شود ؟

      41 ) الف) در عمل دفاعی استفراغ ابتدا کدام پدیده صورت می گیرد ؟

              ب) نقش صفرا را در هضم چربی ها بنویسید .

              ج) یک نقش برای روده ی بزرگ بنویسید .

      42) چرا اگر نان را مدتی در دهان نگهداریم ، شیرین می شود ؟

      43) چرا در بیماری یرقان رنگ بدن زرد می شود ؟

      44) مخاط لوله ی گوارش انسان شامل چه بافت هایی است ؟

      45) شخصی دچار سرطان معده بوده است . پزشک معالج بخشی از معده ی او را برداشته است .

           چرا پس از مدتی این شخص به کم خونی مبتلا شده است ؟

     46) وظایف هر یک از اندام های زیر را در ملخ بنویسید :

         الف) صفحات آرواره مانند اطراف دهان                       ب) چینه دان

         ج) کیسه های معده                                              د) روده

     47) ساختار لوله ی گوارش انسان را به ترتیب از خارج به داخل بنویسید .

     48) کار هر یک از آنزیم های زیر را بنویسید :

       الف) پپسین        ب) رنین         ج) پتیالین          د) لیزوزیم

     49) چینه دان و سنگدان چه نقشی در گوارش غذا دارند ؟

     50) سلول های حاشیه ای و سلول های اصلی غدد معده چه موادی ترشح می کنند ؟

       51) انقباضات معده در کدام قسمت شدید تر است ؟ چرا ؟

       52) تجزیه و جذب سلولز در کدام قسمت دستگاه گوارش اسب و فیل صورت می گیرد ؟

       53) الف)مخاط لوله ی گوارش از چه بخش هایی ساخته شده است ؟

        ب)کدام نوع از ماهیچه های جدار لوله ی گوارش در ایجاد حرکات دودی نقش دارند ؟

       54) دو عامل مؤ ثر در تنظیم ترشح لوزوالمعده را بنویسید .

       55) منشأ مواد رنگی صفرا را بنویسید .

       56) الف) دو عامل خنثی کننده ی کیموس معده را نام ببرید .

          ب) چرا خونی که از لوزالمعده خارج می شود ، نسبت به خون ورودی اسیدی تر است .

       57)بیلی وردین و بیلی روبین چگونه ساخته می شوند ؟

       58) شیره ی پانکراس از چه موادی تشکیل شد ه و به چه بخشی از روده ی باریک می ریزد ؟

       59) داخلی ترین بافت لوله ی گوارش از چه نوع بافتی است ؟

       60) پروتئاز های معده را نام ببرید .

       61) مراحل اصلی تغذیه و گوارش در جانوران را نام ببرید .

       62) نقش هر یک از سلول های پوشاننده ی کیسه ی گوارشی هیدر را بنویسید .

       63) چه عواملی در گوارش غذا در دهان نقش دارند ؟

       64) در هنگام بلع راه بینی و نای چگونه بسته می شود ؟

       65) لوله ی گوارش نوزاد قورباغه و قورباغه ی بالغ چه تفاوتی دارند ؟

       66) باکتری های تجزیه کننده ی سلولز در کدام قسمت لوله ی گوارش اسب و گاو زندگی می کنند؟

       67) تعداد ریشه های دندان های آسیای بزرگ ، کوچک و نیش را بنویسید .

       68) در دستگاه گوارش انسان موارد زیر را بنویسید :

          الف) محل ورود غذای هضم شده به گردش خون .

           ب) محلی که غذا به کیموس اسیدی تبدیل می شود .

            ج) غده ای که قوی ترین آنزیم ها را برای گوارش چربی ، پروتئین ها و کربوهیدرات ها

                 تولید و ترشح می کند .  

            د) محل بازجذب آب و نمک .

            ه) محل ذخیره و پمپاژ صفرا به درون روده ی باریک .

            و) محل ذخیره ی ویتامین ها ، گلیکوژن و تولید صفرا .

        69) هر یک از ملکول های ردیف ( الف ) با کدام روش انتقال در ردیف ( ب ) وارد سلول می شوند ؟

                                  الف                                   ب

                             آمینو اسید                            اسمز

                              کلسترول                          انتقال فعال

                             یون سدیم                         اندوسیتوز

                          ملکول اکسیژن                انتشار تسهیل شده

                            غذای آمیب                        اگزوسیتوز

                             ویتامین K                         انتشار ساده

        70) منشا آنزیم هایی که در روده وجود دارند ، اما از پانکراس ترشح نشده اند، چیست ؟

نمونه سوالات فصل ۵  :                        

1- منظور از ظرفیت کلی شش ها چیست ؟

2- آمیب اکسیژن مورد نیاز خود را چگونخ دریافت می کند ؟

3- هنگام بازدم اول در پرندگان چه عملی صورت می گیرد ؟

4- در کدام جانوران سلول ها بدون دخالت سیستم گردش مواد ، مستقیما ً گاز های تنفسی را مبادله می کنند ؟

5 چند مورد از علل سازگاری پرندگان را جهت پرواز در ارتفاعات بسیار بالا بنویسید .

6- در دم و بازدم دوم ، در پرندگان چه اعمالی روی می دهد ؟

7- یک تفاوت بسیار مهم دستگاه تنفس پرندگان را با سایر مهره داران بنویسید .

8- موجوداتی که تنفس پوستی دارند ، چه ویژگی های مهمی باید داشته باشند ؟

9- چرا سطوح تنفسی جانوران خشکی زی به درون بدن منتقل شده است ؟

10 چین خورده بودن سطوح داخلی شش ها چه مزیتی دارد ؟

11- الف- چرا بعضی نوزادان زودرس دچار نقص تنفسی می شوند؟

ب- منظور از هوای ذخیره بازدمی چیست؟

12- الف- علت خفگی با گاز مونواکسیدکربن چیست؟ب- دو راه انتقال دی اکسید کربن در خون کدامند؟

13- الف- در تنفس آرام و طبیعی کدام عضله نقش اصلی را دارد؟  

ب- نقش آنزیم آنیدراز کربنیک چیست؟

 14- ظرفیت حیاتی را تعریف کنید؟

15- هموگلوبین از یک بخش پروتئینی به نام .... و یک بخش ..... به نام هم ساخته شده است؟

16- نوع تنفس را در هر یک از جانوران زیر نام ببرید.

الف- کرم خاکی    ب- زنبور عسل    ج- ماهی       د- موش

17- ماهیچه های تنفسی را در انسان نام ببرید؟

18- تنفس ملخ را با کرم خاکی مقایسه کنید و مهمترین تفاوت آنها را بنویسید؟

19- الف- ماده ای به نام ..... در ماهیچه های پروازی پرندگان اکسیژن را ذخیره می کند.

ب- تنفس کرم خاکی از نوع ....... می باشد.

ج- هر مولکول هموگلوبین با ..... مولکول اکسیژن ترکیب می شود.

د- در بیماری آسم .....تنگ شده و تنفش مشکل می شود.

20- چرا آبشش برای تنفس جانواران خشکی زی مناسب نیست؟(دو مورد)

21- علت اینکه مجرای نای و نایژه ها همواره باز است چیست؟

22- گلبولهای قرمز با داشتن آنزیمی به نام ........... در غشای خود به جابجایی و دفع دی اکسیدکربن کمک می کنند.

23- الف-  چرا حشرات برای تنفس نیاز به خون ندارند؟ 

ب- هوای ذخیرة بازدمی را تعریف کنید؟          ج- دو راه انتقال co2 در خون را بنویسید؟

24- نوع تنفس را در زنبور، کرم خاکی و  ماهی توضیح دهید.

25- الف- نقش دیافراگم در عمل دم چیست؟                         ب- مادة میوگلوبین در چه بخشی از بدن غازهای وحشی وجود دارد؟

26- الف- چرا گاز مونوکسید کربن باعث مسمومیت و سرانجام مرگ می شود؟

ب- حجم تنفسی در دقیقه چگونه محاسبه می شود؟

27- نحوة تنفس در پرندگان را به طور خلاصه بنویسید؟

28- سورفاکتانت، هوای جاری ، هوای مکمل، هوای باقیمانده و هوای مرده را تعریف کنید؟

29- راههای انتقالo2 و co2 را در خون بنویسید؟

نوع تنفس را در جانوران ذکر شده بنویسید: کرم خاکی -  ماهی ملخ غاز وحشی

30-  الف) در شخصی حجم تنفسی 6000 میلی لیتر در دقیقه و سرعت تنفس 14 بار در دقیقه است، مقدار هوای جاری در این شخص را محاسبه کنید.

31- آخرین انشعابات سیستم تنفس نایی به ………… منتهی میشود.

 32- در تنفس آرام و طبیعی حرکت کدام ماهیچه عامل اصلی افزایش حجم قفسه سینه میباشد؟

        1- بالا برنده قفسه سینه      2- دیافراگم              3- پایین برنده قفسه سینه     4- شکمی

33- کدام یک جزء ظرفیت حیاتی نیست؟ 

1) هوای جاری      2) هوای ذخیره دمی    3) هوای ذخیره بازدمی  4) هوای باقیمانده

34- مرطوب بودن دائمی پوست بدن در کرم خاکی بیش تر به چه منظوی صورت گرفته است؟

1) دفع حرارت            2) سهولت حرکت              3) سهولت رشد                4) جذب اکسیژن

35- سطح مبادله گازها در دستگاه تنفسی جانوران ساکن خشکی به طور عموم از چه بافتی است و چه مشخصاتی دارد؟

1) پوششی- وسیع- نازک و مرطوب                2) پوششی ساده- مرطوب- وسیع و نازک

3) پیوندی- وسیع نازک و مژکدار                  4) پیوندی- نازک- پرخون ودارای مایع مخاطی

36- هرمولکول هموگلوبین چند اتم اکسیژن را حمل می کند؟

1) 2           2) 4          3) 6            4) 8 

37- کدام دسته از سلول های زیر در برابر کمبود اکسیژن حساس تر است؟

1) خون                  2) ماهیچه                 3) کبد                   4) نخاع

38- کدام ماده در نقاط مرتفع عمل تنفس را تسهیل می کند؟

1) اریتروپویتین             2) رنین              3) کربنیک انیدراز               4) سورفاکتانت

39- اگر سطح داخلی کیسه ها ی هوایی مرطوب نباشد عمل انتقال گازها متوقف می شود زیرا:

1) سلول های جدار کیسه هوایی درPH خنثی عمل می کنند. 

2) میان هوای داخل کیسه ها و آب اختلاف فشار برقرار می شود.

3) ماده غذایی لازم برای فعالیت به سلول های جداره نمی رسد. 

4) اکسیژن به صورت محلول در آب قابل انتقال است.

40- مقدار حجم تنفسی در فردی با هوای جاری 5/0 لیتر و تعداد حرکات تنفس 12 بار در دقیقه چقدر است؟     1) 6 میلی لیتر                2) 60 لیتر         3) 600 میلی لیتر              4) 6000 میلی لیتر

41- مایع جنب در کجا قرار دارد و نقش آن چیست ؟

42- دم و بازدم نتیجه ی چیست ؟

43- پرده ی دیافراگم در کدام جانوران وجود دارد ؟

44- در هنگام تنفس دیافراگم چگونه حجم قفسه ی سینه را افزایش و کاهش می دهد ؟

45- در تنفس شدید چه عواملی دخالت دارند ؟

46 ماهیچه های دم و بازدم را تعریف کنید .

47- اگر در جدار قفسه ی سینه شکافی ایجاد شود ، چه نتیجه ای به دنبال دارد ؟

48- در شرایط عادی که فشار اکسیژن در کیسه های هوایی ……………….  میلی متر جیوه است ، اکسیژن ………….. درصد توان خود اکسیژن می گیرد .

49- در خون سیاهرگ هایی که از بافت ها برمی گردند ، هموگلوبین در حدود  …………… درصد توسط اکسیژن اشباع شده است .

50 تنفس واقعی در سلول های بدن چه زمانی صورت می گیرد ؟

51- هر چه مصرف اکسیژن در سلول ها بیشتر باشد ، فشار اکسیژن در مایع بین سلولی …………..  و ورود اکسیژن به آن …………….. است .

52- چرا اختلاف فشار بسیار کم دی اکسید کربن بین مایع بین سلولی  و مویرگ ها ، برای انتشار آن کافی است ؟

53- هوای تنفسی در مجاری هوا چگونه مرطوب و تمیز می شود ؟

54- گیرنده های عطسه و سرفه در کجا قرار دارند ؟

55- چگونگی عمل سرفه یا عطسه را بنویسید .

56- تکلم با شرکت …………… و …………………………..  صورت می گیرد .

57- تولید صدا چگونه صورت می گیرد ؟

58 واژه سازی به وسیله ی …………  ، ………………….  و ………………. صورت می گیرد .

59-هموگلوبین از یک بخش پروتئینی به نام .... و یک بخش ..... به نام هم ساخته شده است.

60- ماده ای به نام ..... در ماهیچه های پروازی پرندگان اکسیژن را ذخیره می کند.

61- تنفس کرم خاکی از نوع ....... می باشد.

62- هر مولکول هموگلوبین با ..... مولکول اکسیژن ترکیب می شود.

63- در بیماری آسم .....تنگ شده و تنفش مشکل می شود.

64- گلبولهای قرمز با داشتن آنزیمی به نام ........... در غشای خود به جابجایی و دفع دی اکسیدکربن کمک می کنند.

نمونه سوالات فصل ۶ :                                  

1- الف- محل قرارگیری و کار هر یک از دریچه های لانه کبوتری و سیگموئید (سینی) را بنویسید؟

ب- همولنف چیست؟

2- آیا منحنی الکتروکار دیوگرام زیر مربوط به یک فرد طبیعی است ؟ چرا؟

3- سرخرگها چگونه پیوستگی خون را در رگها تامین می کنند؟

4- در انتهای مویرگها جهت حرکت مواد از بافت به مویرگ است یا بالعکس؟چرا؟

5- در چه صورت به فردی +Rh گفته می شود

6- نقش و محل قرارگیری روزنه های آبی کدام است؟

7- تفاوت اصلی گردش خون بسته با گردش خون باز کدام است؟

8- شخصی بعد از دندان درد دچار تورم و دردناک شدن ناحیه زیر گلوی خود نیز شده است علت چیست؟

9- الف- عامل تنظیم کننده تولید گلبولهای قرمز کدام ماده است و از کدام اندام ترشح می شود؟

ب- بیلی روبین چیست و چگونه تشکیل می شود؟

10- الف- دریچه های سینی در چه زمانی باز می شوند؟

ب- نقش بازوفیل ها چیست؟    ج- ایمنی و سیستول را تعریف کنید؟

11- باربرداری آبکشی را تعریف کنید؟

12- گردش خون ماهی را با ملخ مقایسه کرده و مهمترین تفاوت آنها را بنویسید؟

13- ثبت حرکات مکانیکی و تغییرات فشار درون حفره های قلب را ........ و منحنی ثبت شده را ..........می نامند.

14- الف- الکتروکاردیوگرام در بیماری انفارکتوس چه تغییری می کند. ب- علت صدای دوم قلب چیست؟

15- نیروهای موثر در تولید و گردش و بازگشت مایع بین سلولی را نام ببرید؟

16- در هنگام حملة باکتری ها و عفونت های انگلی به ترتیب کدامیک از انواع گلبولهای سفید افزایش می یابد.

17-عامل تنظیم کنندة تولید گلبولهای قرمز ماده ای بنام ...........است که بر اثر کاهش اکسیژن رسانی به بافت ها از .......... و .......... ترشح می شود.

18- الف- فردی با گروه خونی-A چه نوع آنتی ژن یا آنتی ژن هایی بر سطح گلبولهای قرمز خود دارد؟

ب- اگر به این فرد خون+A تزریق شود چه اتفاقی می افتد ؟چرا؟

19- نوار کاسپاری در کدام لایه ریشه تشکیل می شود. جنس و نقش آن چیست؟

20- تعریق چیست و در چه مواقعی این پدیده انجام می شود؟

21- الف-  مونوسیت ها به کمک پدیده ........ از منافذ مویرگهای خونی عبور می کنند.

ب- بازوفیل ها ماده ضد انعقاد خون بنام .......... ترشح می کنند.

ج- گلبولهای قرمز با داشتن آنزیمی بنام................ در غشای خود به جابجایی و دفع دی اکسید کربن کمک می کنند.

د- یکی از عوامل ایجاد کننده بیماری ادم کاهش مواد ..........در خون می باشد.

22- چرا حرکت ترکیبات آلی در گیاهان نسبت به حرکت آب پیچیده تر است؟ ( دو دلیل)

23- هر یک از گیاهان زیر برای کاهش تعرق چه سازشی پیدا کردند؟

الف- گیاهان اقلیم های سرد و خشک مانند کاج                     ب- گیاه تیره گل ناز

24- الف- انقباض ماهیچه قلب چه نامیده می شود؟   ب- لایه میانی دیواره قلب چه نام دارد.

ج- واکنش کدام رگ های بدن در برابر کمبود اکسیژن با نواحی  دیگر بدن متفاوت است.

د- گردش خون کرم خاکی از چه نوعی است؟

25- شکل مقابل مسیر جریان خون در پستانداران را نشان می دهد . جاهای خالی را کامل کنید.(شکل 5-7 ص98)

26- آب برای عبور از عرض ریشه از چه مسیر هایی استفاده می کند. نام ببرید؟

27- کدام جملات درست است.

الف) در محل ارتباط ماهیچه دهلیزها با ماهیچه بطن ها یک بافت عایق وجود دارد.

ب-) دریچه های دهلیزی بطنی خون را بصورت یکطرفه از دهلیزها به بطن ها راه می دهند.

ج- صدای دوم قلب مربوط به بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی است.

د- ثبت حرکات مکانیکی قلب الکتروکاردیوگرافی نام دارد.

28- چرا کیسه تنان نیاز به دستگاه گردش خون ندارند.

29- شکل مقابل برش عرضی برگ یک گیاه را نشان می دهد. موارد خواسته شده را نامگذاری کنید. (شکل26-7 ص114)

30- الف- دو ویژگی روزنه آبی چیست؟   ب- عوامل کاهش و افزایش پدیده حبابدارشدگی چیست؟

31- الف- در انعقاد خون نقش ترومبین و ترومبوپلاستین چیست؟

ب- توسط بازوقیل ها چه موادی ترشح می شود.

ج- وظیفه آنزیم آنیدرازکربنیک چیست؟

32- یک منحنی الکتروکاردیوگرام را رسم کرده و امواج قلبی را روی آن مشخص کنید.

33- الف) ماده اصلی رنگ صفرا چه نام دارد و از چه چیزی ساخته می شود؟

ب) خون موجود در شرخرگ ششی با خون سرخرگ آئورت چه تفاوتی دارد؟

35- نام رگ هایی که خون را به نیمه چپ قلب وارد می کنند و نام رگی که خون را از نیمه راست قلب خارج می کند را بنویسید؟

36- عوامل حرکت خون در سیاهرگها را بنویسید؟(4مورد)

37- الف_ سرعت انتشارتحریک در کدام اجزای بافت  هادی کم است؟

ب- در رابطه با Rh در چه صورت خون جنین آگلوتینه می شود؟

38- نقش ماده ترومبوپلاستین را در اتعقاد خون بنویسید؟

39- دیاپدز و هماتوکریت را تعریف کنید؟

40- الف) در حرکت آب و یون های معدنی از عرض ریشه، نوار کاسپاری چه اهمیتی دارد.   ب) پدیده بذرافشانی هوا در زمانی که شیرة خام، شدیداٌ حبابدار می شود چگونه انجام می شود.

41- الف) مرحلة  بارگیری آبکشی را در مدل مونش بنویسید؟ ب) نیرویی که در محل تماس دو سلول نگهبان روزنه وجود دارد چگونه در باز شدن روزنه ها دخالت می کند.

نمونه سوالات فصل ۷  :                

1- الف- مادة دفعی نیتروژن دار در فیل و گنجشک چیست؟

ب- چرا تخلیه ادرار در نوزادان بصورت غیر ارادی صورت می گیرد؟

2- چه عواملی باعث تراوش مواد به درون کپسول بومن می شوند؟

3- کلیه ها چگونه از اسیدی شدن یا قلیایی شدن خون جلوگیری می کنند؟

4- اهمیت پدیدة باز جذب در تشکیل ادرار چیست؟

5- نوع مادة دفعی نیتروژندار در ماهی ها، قورباغه بالغ و کبوتر چیست؟

6-  الف- پالایش خون و تشکیل ادرار در کدام قسمت کلیه انجام می شود؟

ب- مراحل تشکیل ادرار را نام ببرید؟

7- الف- وزغ ها هنگامی که در آب بسر می برند کدام مادة نیتروژن دار را دفع می کنند؟

ب- به غیر از آب کدام مادة دفعی گیاهان از راه روزنه های هوایی دفع می شود؟

8- الف- شبکة مویرگی ابتدای هر نفرون چه نام دارد؟

ب- روش بازجذب اسیدهای آمینه در کلیه ها چگونه است؟

ج- ماهیچه های دیوارة میزنای از چه نوع هستند؟

د- در حالتی که خون حالت اسیدی پیدا کند کلیه ها چه مادة دفعی را بیشتر دفع می کنند.

9- مراحل تشکیل ادرار را نام برده و تعریف کنید؟

10- چگونگی تنظیم PH خون توسط کلیه ها را بنویسید؟

11- شکل مقابل ساختار یک نفرون را نشان می دهد موارد خواسته شده را نامگذاری کنید؟(شکل 2-8 ص 125)

12- الف- چرا گفته می شود مقدار ادراری که در هوای گرم تولید می شود کمتر از مقدار ادراری است که در هوای سرد تولید می شود.

ب- در تشکیل ادرار پدیدة بازجذب به چه منظور انجام می شود؟

13- در تشکیل ادرار تراوش، در کدام قسمت نفرون، بر چه اساسی و تحت اثر چه عاملی انجام می گیرد؟

14- هومئوستازی، نفرون، گلومرول و ترشح را تعریف کنید؟

نمونه سوالات فصل۸

1- با توجه به شکل که مربوط به یک سارکومراست موارد خواسته شده را نامگذاری کنید؟

2- در هر یک از موارد زیر نوع انقباض ماهیچه چیست؟ ویژگی هر کدام چیست؟

الف- نگاه داشتن یک وزنه در دست.                                    ب- دویدن

3- وظیفة مایة مفصلی چیست؟

4- کدامیک از حرکات گیاهی زیر گرایشی و کدامیک تاکتیکی است؟

الف- حرکت ریشه به سمت زمین        ب- حرکت سلول نر گیاهان به سوی سلول ماده

5- بساوش تنجی را تعریف کنید؟

6- پرندگان در هنگام پرواز چگونه صعود می کنند؟ توضیح دهید؟

7- نوع مفصل زانو و محل اتصال استخوان ران به نیم لگن را نام ببرید؟

8- علت پیچش در گیاهان را توضیح دهید؟

9- نقش بالک در پرواز پرندگان چیست؟

10- الف- هر تار ماهیچه ای از پوشش به نام ...... احاطه شده است.        ب- هر تارچه از توالی تعدادی........... درست شده است.

ج- در سارکومرهر بخش تیره بوسیلة یک صفحه بسیار روشن به نام........ .به دو بخش برابر تقسیم شده است.

د- نگاه داشتن یک وزنه بدون حرکت دادن آن، انقباض ...... می باشد.

11- یک سیستم هاورس از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

12- در شکل مقابل هر یک از بخش های مشخص شده را نامگذاری کنید؟(ساختار یک مفصل شکل 13-9 ص140)

13- خم شدن گیاه به سمت نور را .......... و بسته شدن برگهای اقاقیا در شب را ....... و حرکت برگهای گیاه گوشتخوار در اثر تماس حشره را ..... می گویند.

14- حرکت های گرایشی گیاهان را تعریف کنید و مثالی از آنها ذکر کنید.

15- الف) جنس اسکلت حشرات از ماده ای به نام ...........است.       

ب- واحد ساختاری ماهیچه ..............نام دارد.

ج- بسته شدن برگهای گیاه حساس در اثر لمس آن .......نامیده می شود.  

 د- مفصل آرنج از نوع..... می باشد.

16-الف) علت پایین افتادن پلکها موقع خواب از بین رفتن.......می باشد.     

 ب- تنه استخوانهای دراز از نوع بافت .........می باشد.

ج- ماهیچة مورب خارجی در قسمت ......انسان قرار دارد.                        

 د- غشاء سلول ماهیچه ای اسکلتی ..........نامیده می شود.

و- ماهی ها به کمک باله های ..........حرکات خود را تندتر یا کندتر می کنند.

17- الف- انواع حرکات القایی در گیاهان را نام ببرید؟            

  ب- انواع استخوانهای بدن انسان را از نظر شکل بنویسید؟

18- الف- ویژگی بافت استخوانی متراکم چیست؟   ب- بافت استخوانی اسفنجی در کجا دیده می شود؟

ج- علت پایین افتادن گردن و پلک ها هنگام خواب چیست؟         د- علت توانایی حرکت عمودی در ماهی ها چیست؟

19- الف- بادکنک شنا در ماهی ها و بالک در پرندگان چه وظیفه ای دارند؟      ب- در میون محل سارکولم و سارکومر را بنویسید؟

20- الف- بافت استخوانی متراکم در چه بخش هایی از استخوان های دراز، کوتاه و پهن قرار دارد؟

ب- برای مایع مفصلی و کپسول ها ی رشته ای یک وظیفه بنویسید؟

21- الف- حرکتهای القایی و پیچش را تعریف کنید.                        ب- بساوش تنجی و شب تنجی چگونه ایجاد می شود؟

22- انقباض ایزومتریک را با انقباض ایزوتونیک مقایسه کنید و برای هر یک مثال بزنید؟

23- بافت استخوانی متراکم و بافت استخوانی اسفنجی در کجا دیده می شوند؟

24- دو عامل درونی گیاهان که حرکت های فعال را بوجود می آورند کدامند؟

25- نحوة حرکت کرم خاکی را شرح دهید؟

26- ماهی ها چگونه به سمت جلو حرکت می کنند.

27-میون، سارکولم، سارکومر، صفحة هنسن و شبکة سارکوپلاسمی را تعریف کنید.

28-  تونوس ماهیچه ای و سیستم هاورس را تعریف کنید؟

29- عوامل نگه دارندة استخوانها را در محل مفصل بنویسید؟(سه مورد)

30- حرکت های خودبخودی و حرکات القایی  را در گیاهان با یکدیگر مقایسه کنید؟