گوناگون...از همه جا از همه رنگ
دوشنبه 2 دی‌ماه سال 1387
جملات قصار_سری12

جملات قصار_سری 12

کسی که از سرنوشت خود شکایت کند از کوچکی و ناچیزی روح خود شکایت کرده است. مترلینگ


کسی که هیچ چیز را تحمل نمی کند، خود، تحمل ناپذیر است.

درباره ی موفقیت هایتان هرگز با کسی صحبت نکنید ؛
محرم ترین افراد چشم تنگ ترین آنها هستند
هرگز امید را از کسی سلب نکن، شاید این تنها چیزی باشد که دارد
اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند بهتر که سخن گویی و خاموشت کنند (سقراط)