گوناگون...از همه جا از همه رنگ
چهارشنبه 20 آذر‌ماه سال 1387
نیایش های دکتر علی شریعتی


نیایش های عارفانه ی دکتر علی شریعتی


خدایا : عقیده ام را از دست عقده ام  مصون دار.خدایا : به من قدرت تحمل عقیده مخالف را ارزانی  کن .


خدایا: رشد عقلی و علمی ، مرا از فضیلت،تعصب، احساس و اشراق محروم نسازد.


خدایا: مرا همواره ، آگاه و هوشیار دار،تا قبل از شناختن درست کسی یا فکری_ مثبت یا منفی_قضاوت نکنم .


خدایا : جهل آ میخته با خودخواهی و حسد ، مرا ، رایگان، ابزار قتاله دشمن ، برای حمله به دوست ، نسازد .


خدایا شهرت ،منی را که :می خواهم باشم ،قربانی منی که : می خواهند باشم ، نکند.


خدایا : خود خواهی را چندان در من بکش ، یا بر کش ،تا خودخواهی دیگران را احساس نکنم، و از آن در رنج نباشم.


خدایا: به من تقوای ستیز بیاموز ، تا در انبوه مسئولیت ، نلغزم و از تقوای برهیز مصونم دار تا در خلوت عزلت نبِوسم .


خدایا: به من توفیق تلاش ، در شکست ؛صبر ، در نومیدی ؛ رفتن ، بی همراه ؛ جهاد، بی سلاح ؛کار ، بی بِاداش؛فداکاری ، در سکوت ؛ دین ، بی دنیا ؛ مذهب ، بی عوام ؛عظمت ، بی نام ؛ خدمت ، بی نان ؛ ایمان ، بی ریا ؛خوبی ، بی نمود ؛گستاخی، بی خامی ؛مناعت ، بی غرور ؛عشق ، بی هوس؛


تنهایی، در انبوه جمعیت ؛ دوست داشتن ، بی آنکه دوست بداند؛ روزی کن .