گوناگون...از همه جا از همه رنگ
شنبه 2 آذر‌ماه سال 1387
جملات کوتاه دکتر شریعتی

اندکی تامل باید...کسانیکه تن به هر ذلتی می دهند تا زنده بمانند
مرده های خاموش و پلید تاریخ اند.

 
 
وقتی در صحنه ی حق وباطل نیستی
هر کجا خواهی باش ، چه به نماز ایستاده باشی
چه به شراب ،هر دو یکی است .
 
 

قناعت یعنی " آزاد شدن از زیر اسارت مصرفهای
تحمیلی و مصنوعی "نه به کم ساختن و
فقر پرستی که این خود ذلت است.
 
 

دعا هرگز جانشین وظیفه نمی شود .
 
 

به    پذیرفتن آنچه را که پذیرفتنی نیست
مومن شدن، عین خریت است.
 
 
 

وقتی زورجامه تقوا می پوشد فجیع ترین
شکل تاریخ بوجود میآید .
 
 
 

آگاه باشیم تا با اشباع علمی،خود را از نظر فکری
اشباع یافته احساس نکنیم .
 
 
 

آدمی می تواند خود را بکشد،اما نمی تواند
تصمیم بگیرد که نفهمد